สภาพทั่วไป

ตำบลเมืองลีเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอนาหมื่น  ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดน่าน  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร       ตำบลเมืองลีมีเนื้อที่โดยประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,500 ไร่ สภาพพื้นที่ของตำบลเมืองลี  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 95.95 จะมีที่ราบเฉพาะบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสูงชัน(Stee Land) ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ลาด(Slop Land)   ซึ่งมีประมาณ 3% ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพของดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีลำห้วยสายต่าง ๆ จำนวนมากจึงทำให้มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ตำบลเมืองลีมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

– ทิศเหนือ                               ติดต่อกับตำบลสันทะ                  อำเภอนาน้อย                       จังหวัดน่าน

– ทิศใต้                                    ติดต่อกับตำบลปิงหลวง              อำเภอนาหมื่น                       จังหวัดน่าน

– ทิศตะวันออก                        ติดต่อกับตำบลนาทะนุง              อำเภอนาหมื่น                        จังหวัดน่าน

– ทิศตะวันตก                           ติดต่อกับตำบลบ้านเวียง             อำเภอร้องกวาง                      จังหวัดแพร่

ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลเมืองลี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล  ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม

น้ำอูน นายสุจีนต์  ฐานะ 97 208 165 373
ป่าซาง นายจำเริญ  จรัสบูรณาพันธ์ 65 119 116 235
นาหมอ นางสาวณฤดี  อินทร์ขวาง 92 196 191 387
นาคา นายจำนง  คำฤทธิ์ 105 198 174 372
วังน้ำเย็น นายสำราญ  ถาลี 42 81 86 167
น้ำแขว่ง นายสังวาลย์  คำถา 86 179 177 356
นาม่วง นายสง่า  จินะแปง 41 78 72

150